kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Usługi ppoż., plany ppoż. obiektów

USŁUGI PPOŻ

Obsługa przeciwpożarowa biur, magazynów, obiektów handlowych i produkcyjnych

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wyznaczenie pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji. Idziemy w sukurs pracodawcom proponując tego typu szkolenia oraz obsługę firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, wyznaczamy drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczamy sprzęt przeciwpożarowy w firmie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dziennik Ustaw z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109, poz. 719 pracodawca jest zobligowany do publicznego udostępniania instrukcji postępowania na wypadek pożaru, numerów telefonów alarmowych oraz zasad ewakuacji z budynku.

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego pracowników przebywających w danym obiekcie oraz możliwość natychmiastowego bezpiecznego opuszczenia obiektu. 

1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:...