kom. 500 408 404

kom. 515 760 315

tel./fax. 32 296 80 39

BHP INKA Kontakt

Szkolenia BHP, kursy bhp

Szkolenia

BHP, przeciwpożarowe i ewakuacyjne, pierwszej pomocy, przedmedycznej oraz inne

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia bhp są jednym z obowiązków pracodawcy wynikającym z Kodeksu Pracy. Pracodawca zatrudniając pracownika, bez względu na formę zatrudnienia i stanowisko pracy, zobowiązany jest do zapewnienia mu bezpiecznej pracy. Jednym z elementów bezpieczeństwa pracy jest szkolenie wstępne bhp. Szkolenie wstępne bhp obejmuje:

Szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny może być prowadzony przez Inspektora BHP lub pracodawcę pełniącego zadania służby bhp w firmie. Szkolenia wstępne ogólne prowadzone są w ramach obsługi bhp firm przez specjalistę bhp.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy prowadzony przez przełożonego lub pracodawcę, uprawnionych do jego prowadzenia na podstawie szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących innymi pracownikami.

Szczegóły szkoleń i programy ramowe zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Szkolenia okresowe BHP

Zapewniamy możliwość przeprowadzenia szkoleń okresowych dla pracodawców, osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych również w formie samokształcenia kierowanego, polegającego na nauce własnej uczestnika w oparciu o przekazane przez nas materiały szkoleniowe.

W ciągu roku po szkoleniu wstępnym ogólnym bhp, pracownicy na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno – techniczni oraz pracownicy administracyjno – biurowi zobowiązani są do odbycia szkolenia okresowego bhp. Kadra kierownicza oraz pracodawcy szkolenie okresowe odbywają do pół roku od rozpoczęcia pracy. Szkolenia pracowników inżynieryjno – technicznych przeznaczone są dla projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów oraz organizatorów produkcji.

Szkolenia i kursy pierwszej pomocy

Prowadzimy profesjonalne i tanie szkolenia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, co jest obowiązkiem wynikającym z art. 207 Kodeksu Pracy oraz art. 2091 § 1 pkt 2 K.P. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych
i czynnych zawodowo ratowników medycznych amerykańskiego towarzystwa kardiologicznego w Polsce w formie wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia prowadzone są z użyciem fantoma oraz defibrylatora.

Szkolenia przeciwpożarowe

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wyznaczenie pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji. Idziemy w sukurs pracodawcom proponując tego typu szkolenia oraz obsługę firmy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów, wyznaczamy drogi ewakuacyjne oraz zabezpieczamy sprzęt przeciwpożarowy w firmie.